VBRA

VBRA

Office Bearers for term 2012 - 14

VIJAYA BANK RETIREE'S ASSOCIATION(Regd)


List of Office Bearers


SN DESIGNATION NAME OF THE REPRESENTATIVE CONTACT No. E-MAIL
1 CHAIRMAN B.MANOHAR SHETTY 09448802869 aibrfvbra@gmail.com
2 PRESIDENT C.GOPINATHAN NAIR 09740185218 Nair1cg@gmail.com
3 VICE PRESIDENTS 1.K. NAVEEN KUMAR HEGDE
2.P.C. VALSARAJ
3.M.SUDHAKAR SHETTY
4. R.DHAMODHARAN
099720045463
09444390592
09343530134
04872253412
navinkumar@yahoo.co.in
pcvalsaraj@yahoo.com
annumoodar@yahoo.co.in
dhamuvb@gmail.com
4 GENERAL SECRETARY K.VISHWANATH NAIK 09448276015 kevinaik@gmail.com
5 SECRETARY MALLIKARJUN S. MADINUR 08331961953 msmadinur@gmail.com
6 JOINT SECRETARIES 1.K.J.VIJAYADEV
2N.S..SOMANATH
3.P.A.AZIZ
4.C.SUDHAKARAN NAMBIAR
5.P. PRADYUMNA SHASTRY
6.K.R.PUTTASWAMY
09880798075
08212598893
09846102350
09480159946
09440157940
09448705700
Kjvvjdv01@gmail.com
aibrfvbra@gmail.com
azizpa@gmail.com
sudhakar39@sify.com
ppradyumnaa1@gmail.com
aibrfvbra@gmail.com
7 TREASURER D.C.SIDDAGANGAIAH 09880087350 dcschengavi@gmail.com
8 ASST.TREASURER S.A.RAHAMAN 09448654184 rahamansa@yahoo.com
9 EXECUTIVE COMMITTEE MEMBERS 1.YOGISH SHETTY
2.DILIP MOHAN BANERJEE
09966668046
9830567943 / 9835356099
yskadekar@yahoo.co.in
aibrfvbra@gmail.com